Privacybeleid van Ergotherapie Van der Muuren

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Ergotherapie Van der Muuren (hierna: “de organisatie”) verwerkt van haar cliënten.

Indien u cliënt wordt van de organisatie, of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke 

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Karen van der Muuren
Mesdagstraat 7
5691 DM Son en Breugel

Internet  www.ergotherapievandermuuren.nl
Telefoon 06-19718264
KvK-nummer 172 495 66

2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1 In het kader van uw behandeling worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Polisnummer zorgverzekering
• BSN
• Gegevens inzake gezondheid (medische gegevens, naam huisarts en eventueel andere betrokkenen)

2.2 De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Planning en verloop van de door de organisatie georganiseerde diensten
• Samenwerking met andere zorgverleners
• Rapportage naar verwijzers
• Declaraties naar verzekeraar, opdrachtgever of uzelf
• Aanvragen van vergoedingen van hulpmiddelen en/of voorzieningen in het kader van de WMO of zorgverzekeringswet
• Verzamelen van kwaliteitsgegevens aangaande de organisatie.

3. Bewaartermijnen 

3.1 De organisatie verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot 15 jaar na afloop van de behandeling. Dit is op grond van de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaald.

Gegevens die u ons toestuurt via het contactformulier of e-mail worden bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Er kan een lijst worden opgevraagd van onze bewerkers.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen, klachten

5.1 U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. U kunt het verzoek schriftelijk indienen naar: Karen van der Muuren, ergo@planet.nl. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen. Wanneer dit niet leidt tot een oplossing kunt u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan ergo@planet.nl.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken. 

Ergotherapie Van der Muuren neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wanneer u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Karen van der Muuren, via ergo@planet.nl